Get Mystery Box with random crypto!

Fataawaa NuuralHudaa

टेलीग्राम चैनल का लोगो nuralhudaahukm — Fataawaa NuuralHudaa F
टेलीग्राम चैनल का लोगो nuralhudaahukm — Fataawaa NuuralHudaa
चैनल का पता: @nuralhudaahukm
श्रेणियाँ: ब्लॉग
भाषा: हिंदी
ग्राहकों: 18.01K
चैनल से विवरण

■Fatwaalee website Nuuralhudaa irratti kennaman, Haala mijataa ta'een As gubbatti isiniif qopheessinee jirra, channala Telegrama kana irratti argattu.

Ratings & Reviews

2.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

1


नवीनतम संदेश 10

2022-10-12 09:18:37 152: Namni salaata lama walitti qabe, yoo nama salaatutti dhufe, salaata kam dursuu qaba?

Gaafii: Namni tokko salaata hoggaa imaltuu deemee walitti qabu takkaahuu biyyuma jiru keessatti osoo karaa dheeraa deemuu yoo walitti qabe, fakkeenyaaf Zuhriifi Asrii walitti qabee, osoo deemuu ummata Asrii salaatutti yoo dhaqe salaata kamiin itti hidhata?
 
Deebisaa: Ta duraa wanni beekuu qabdu hoggaa imaltuu baate, yoo warra biyyaatti ka hidhattu taate salaata guutuu qabda. Ati musaafira waan taateef silaa salaatni kee Zuhriifi Asrilleen raka’aa lama lama. Garuu ummata biyyaatti hogguu hidhattu guuttee salaatta. Ka dura hidhattu ammoo Zuhriidha. Hoggaa isaan Asrii fixan olkaatee, Asrii salaatta.

Yoo ammaas nama biyyaa ka biraatti hidhatte akkasumatti guutuu wajjiin salaatta. Yoo ammoo nama hin arkatin, iqaammattee Asrii raka’aa lama salaatta. Yoo si dabarsanii nuun salaati siin jedhan ammoo ani musaafira jettee itti himtee raka’aa lama salaattee salaammachuu dandeessa. Isaan ammoo si boodaa guuttachuu danda’an.
 
Dr. Liwaa’ulislaam
509 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 06:18
ओपन / कमेंट
2022-10-12 09:18:32 151: Salaata fardii eega salaatan booda bakka jijjiirrachuun dirqamaa?

Gaafii: Namni tokko hoggaa salaata fardii salaate bakka jijjirachuun isarratti dirqamaa?
 
Deebisaa: Salaata fardii yoo bakka takkatti salaatan sunnaadhaaf bakka jijjiirachuu takkaahuu sunnaafi fardii adda baasuuf dubbiin jidduu kanatti argamuun wohuma hukmiin shariaa itti ajaje. Maalif jennaan akka salaanni ati salaatte suniifi sunnaan wal hin fakkaanneefi. Namni tokko tokko assalaamualaykum jedheetuma akkasumatti ol ka’ee hidhata.

Tanaaf salaanni waajibaatiifi sunnaan adda haa beekkamuu salaata fardii booda xiqqisho daqiiqaa sadiifi afurillee taatu taa’iitii nama si cinaa jiru dubbisii achi boodaan sunnaa kee salaati. Yoo ammoo osoo bakka hin jijjiirratin namas hin dubbisin salaattees, sun salaata kee ka fardii hin miidhuu Rabbii sirraa haa qeebalu.

Dr. Liwaa’ulislaam
430 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 06:18
ओपन / कमेंट
2022-10-12 09:18:24 150: Aruuzni Aaishaa akkami?

Gaafii: Haati teenya Aaishaan intalli AbuuBakri guyyaa cidha isiidhaa akkamitti gaggeeffatte?
 
Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii seenaa beerran Nabii keenyaa ﷺ akkaataa isaan itti fuudhan ni haasofna yoo jenne akka malee dheerata. Walumaa galattuu ta amma harkaa nu qabdu haadha teenya Aaishaadha Rabbii isii irraa haa jaalatuu. Nabiin Rabbii ﷺ amata torbatti isii nikaaha godhatee amata sagal irratti galfate. Gaafa galfate gaalallee hin qalle; horiillee hin qalle.

Qorii takka tan nyaataa ta Sa’ad ibnu Mu’aaz Rabbi isarraa haa jaalatuu mana isaatti tolchee fide qofa. Sanuu yeroo san keessatti isii ijoollee wajjiin taphachutti jirtu haati yaamtee akka nama ergatuutti beera walitti qabdee bareechitee Nabii keenyaaf geggeessite. Yoo heerumni kiyya akkas naaf haa tahu jettes siifi ka si fuudhu yoo itti wal taatan rakkoon takka hin jiru.
 
Dr. Liwaa’ulislaam
398 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 06:18
ओपन / कमेंट
2022-10-12 09:18:18 149: Zakaa yoon nama hedduuf adda qoode akkami?

Gaafii: Zakaa narratti wajjabame yoo nama kudhaniif qoode akkami? 
 
Deebisaa: Zakaa nam kudhan qofaaf yoo hire jechuun kee waan irraa jetteef sumatu beeka. Garuu ammoo Rabbiin suuraa tawbaa keessatti zakaan nama saddeetiif akka qoodamu godhe. Yoonin saddeettan san bira kutee kudhan godhe jechuu kee yoo taate, takkaahuu nama kudhaniif akkanatti yoo hire jechuu yoo taate, karuma cufattuu waa takkallee rakkoon hin jiru. Saddeetiifi kudhanii mitii nama lama rakkataaf yoo kennites, namuma tokko rakkoo hamtuu nama qabu, ka deegni irra jiru, takkaa ka uf waldhaanuu hin dandeenye, dhabaa tokko ka silaa fuudha fedhuuf yoo kennites humaa takkallee rakkoo hin qabu. Waan kana keessatti wanti eeggachuu qabdu ammoo haadhaafi abbaa keetiif hin kennin.

Dr. Liwaa’ulislaam
386 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 06:18
ओपन / कमेंट
2022-10-12 09:18:11 148: Badii niyyadhee yoon dhiise maalin qaba?

Gaafii: Hamtuu Rabbiin jibbu takka dalaga  jedhee yoo niyyadhe, fakkeenyaaf zinaa haa tahu, farshoo haa tahu, nama waa godhuu haa tahu, kufrii haa tahu, wohuma Rabbiin jibbu takka ni dalaga jedhee niyyadhee yoo irraa oole maalin qaba?
 
Deebisaa: Nabii Rabbiittu siif deebise ﷺ. Nabiin ﷺ akki jedhe, namni dalagaa takka ni dalaga jedhee niyyatee eegasii sodaa Rabbiitiif jecha irraa oole akka nama toltuu takka dalagee ajrii kudhan argatutti isaa katabama. Namni toltuun akkasitti katabamtuuf sun namuma waan dalaguu deemu san dandeettii osoo itti qabuu Rabbi sodaaf jecha uf qabe. Akka intala takka hamtuun itti dalaga jedhee, yaammatee ka kophaa isiidhaa isiin bira jirtu Rabbuma isaatii jecha dhiise.

Takkaahuu mana farshoo dhaqee nin dhuga jedhee Rabbuma isaatii jecha dhiise. Sun ajrii guutuu argata jechu. Hamtuu san niyyattee dalaguuf dhayxee  hiree dhabuun ammoo Rabbiif jecha dhiisuu miti. Haalli siif aanjawuu dhabuun sodaa Rabbiitii miti. Ka akkanaa ajriin isaaf hin katabamtu. Rabbiitu sababa godhee waan san irraa isa oolche.

Dr. Liwaa’ulislaam
427 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 06:18
ओपन / कमेंट
2022-10-12 09:18:01 147: Sha’baana guyyaa 15ffaa khayriitu argama jedhanii akkami?

Gaafii: Sha’baana keessa guyyaa 15tti khayritu argama, Rabbiin namaa araarama jedhanii, warri gariin da’iifa jedhaa mee hadiisni kun akkami?
 
Deebisaa: Hadiisni Rabbiin SW namaa araarama jedhu hadiisa sahiiha. Laakin halkan sana jireessuufi halkan san akka iidaa godhuu shariaan ni dhoowwa. Hadiisa Sha’baanaa cufa keessaa takkattima tanatu sahiihaayyu. Rabbiin nama lamaan wal lolee zannii qabu malee ni araarama. Warra waliin oodu Rabbiin araarama isaa irraa fageessa. Rabbiin nama namatti zannii qabuuf hin araaramu. Haala akkanaa kana eeggachuun barbaachisa.

Sheikh Alii Jimmaa
496 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 06:18
ओपन / कमेंट
2022-10-06 21:07:18 146: Intala guddisan nikaaha godhuun dandayamaa?

Gaafii: Intala takka namni abbaa hin tahin yoo guddise, nikaaha namaaf godhuu ni danda’aa?
 
Deebisaa: Yoo sabiyyummaa isiitirraa guddise, wakiila tahee nikaaha godhuu ni danda’a. Yoo waliyyiin isii, abbaan, obboleessi, abbeeraan yookiin namni fira jedhamu tokko dhabame nikaaha godhuu ni danda’a. Maalif jennaan nama isii guddisee isii wajjiin tahabe jechu. Ulamaan akki jedhan innillee bira haa jiraatuu irra caalaan qaadiidhuma geessu. Qaaduma geessanii qaadii biratti nikaaha godhuun bareedaadhaa jedhan.

Namni gariin ilmoo tana yoo guddisu akkuma ilmoo ufiitti guddifata. Itti yaaddawa. Akka ilmoo ufiitti isii laala. Haalli akkasii sun yoo jiraate qaadii geessanii nikaaha godhuuf isiidhaaf yaaddawuun barbaachisaadha. Akka heeruma keessatti haqa isii hin dabarsine, hin balleessine yoo waliyyiin hin jiraanne wamaa rakkoo hin qabu.
 
Sheikh Alii Jimmaa
764 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 18:07
ओपन / कमेंट
2022-10-06 21:07:10 145: Hilleentiin ni nyaatamtii?

Gaafii: Hilleentiin nyaatamtii?

Deebisaa: Ee halaalaa ni nyaatamti. Shariaan hayyamee jiraa waa takka rakkoo hin qabu.

Sheikh Alii Jimmaa
651 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 18:07
ओपन / कमेंट
2022-10-06 21:07:10 144: Nama imaama boodaan ol ka’etti hidhachuun ni tahaa?

Gaafii: Nam tokkootu salaata attahiyyaata boodaa irratti dhaqqabee imaamatti hidhate. Imaamni salaama baafatee jennaan olka’ee salaata ufii jalqabe. Namoonni lama dhufanii itti hidhatan. Namni lamaan namticha namatti hidhate kanatti hidhachuun ni tahaa?
 
Deebisaa: Ni taha waa takka rakkoon hin jiru. namtichi duraa yoo inni salaama baafate akkasiin sadii afurillee walitti hidhamuu dandeetti. Eega imaamni salaamata baafate booda namni tokko dhufee warreen itti guuttachuuf ol ka’e keessaa nama tokko ka diinii qabu laalee tuqee hubachiisee imaama godhatee itti hidhatee salaatuu ni danda’a. Huma takka rakkoo hin qabu.
 
Sheikh Alii Jimmaa
633 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 18:07
ओपन / कमेंट
2022-10-06 21:07:09 143: Salaataan alatti sujuuduun ni tahaa?

Gaafii: Namoonni tokko salaata salaatanii eega fixan booda osoma namni azkaara qara’utti jiruu waliigalanii sujuuda bu’anii salaamtaa baafatan.
 
Deebisaa: Kun yoo sujuudussahwii hin tahin waan shariaa keessa jiruu miti. Sujuuda baaxilaati. Ka aadaa godhatanii akkasumatti sujuuda oofan warra biyya paakistaanii arke. Namni gariin hogguu salaamata baafate sujuuda hogguu takka sujuuda. Sujuudussahwiidha akka hin jenne sujuudussahwiin lama tahuu qaba. Sujuudussahwiin seera sadiif sujuudama. Tokko irraanfiidha; tokko shakkiidha; tokko salaata hir’isuu yookaan dabarsuudha.

Namni salaata raka’aa afur irraa dabarsee shan salaatellee sujuudussahwii bu’a. Yoo salaata dabarsitee ziyaadaa gootee eega attahiyyaatu teessee salaata kiyya raka’aa shan salaate ka jettu taate salaata keessaa baatee salaammattee, sujuudussahwii buuta. Yoo salaanni kankee hir’uu tahuu fi guutuu tahuu shakkite osoo salaata keessaa hin baane attahiyyaatu fixattee osoo salaamata hin baafatin sujuudussahwii buutee salaammatta. Sadan kana keessaa tokko yoo si mudate sujuudussahwii bu’uu dandeetta. Ka sujuudussahwii hin taane ka akkanumatti ka’anii sujuudanii salaamata baafatan kun bid’a warri zamanaa baafate.
 
Sheikh Alii Jimmaa
700 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 18:07
ओपन / कमेंट