Get Mystery Box with random crypto!

Fataawaa NuuralHudaa

टेलीग्राम चैनल का लोगो nuralhudaahukm — Fataawaa NuuralHudaa F
टेलीग्राम चैनल का लोगो nuralhudaahukm — Fataawaa NuuralHudaa
चैनल का पता: @nuralhudaahukm
श्रेणियाँ: ब्लॉग
भाषा: हिंदी
ग्राहकों: 16.92K
चैनल से विवरण

■Fatwaalee website Nuuralhudaa irratti kennaman, Haala mijataa ta'een As gubbatti isiniif qopheessinee jirra, channala Telegrama kana irratti argattu.

Ratings & Reviews

2.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

1


नवीनतम संदेश

2023-03-25 14:55:06
Baafataalee fatwaa Ramadaanaan wal qabatan.

35: Qadaatu narra jiraa garuu na dhukkubaa akkamiin godha?

168: Rahiima waldhabaniin osoo hin araaramin Ji'a Ramadaanaa soomuun akkami?

183: Namni kaafiraa/dilii qabu tokko Ramadaan keessa yoo du'e maal ta'a?

202: Guyyaa Ramadaana Haadha warraa osoo hin tuqiin waliin rafuun akkami?

239: Haqqisuun Soomana ni balleessaa?

285: Dhiira ajnabiif nyaata dhiheessuun danda’amaa?

324: Dhiigni aadaa yoo namatti dhufe, dawaan ofirraa dhoowwuun taatii?

404: Ramadaana keessa of tuttuqee maniyyiin narraa bahe akkam?

425: kaffaaraa ramadaanaa abbaa manaa ti moo haadha manaatu soomuuf dirqama?
1.0K viewsChannel Help, 11:55
ओपन / कमेंट
2023-01-03 07:27:32 233: Intala eega butanii zinaa irratti dalaganii booda Nikahaan ni tahaa?

Gaafii:  Gaaf tokko na butanii ganda gurbaa na geessanii achitti gurbaan hamtuu natti dalage, warri keenyas dafaniillee na hin dhaqbnee nallee hin barbaannee. Garuu akka aadaatti wajjiin haasawanii hamtuu natti dalages na hin gaafanne nikahuma qofa irra buusanii, nikaahan kun akkami?

Deebisaa:   Yaa gabritti Rabbii wanni gaafachuun sirra jiru gurbaan tokko akkanatti zinaa natti dalagee badii tiyya sanirraa akkamitti toowbadha jechuu gaafachutu sirra ture. Ta duraatii sirratti baditu jira. Gurbaa irrattillee badiitu jira. Toowbaan teessan osoo hukmiin shari’aa jiraattee xiilaa dhibba dhibba dhukkee isin irraa kaasanii amata tokko biyyarraa isin baasu. Waan hukmiin shari’aa akkasitti hin jirreef jecha bakka jirtanitti toowbaa qulqullii toowbachuudha. Achi boodaan nikaha haarawatti isin godhuudha. Isinii zinaa walitti godhee jiruu nikahaan keessan fayyaa hin ta’u.

Dr.Liwaa’ulislaam
432 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 04:27
ओपन / कमेंट
2023-01-03 07:27:23 232: Maatiin intala dubraa wallaalaan biyya irraa baasan dilii isaanii saniif maal godhuu qaban?

Gaafii:  Biyyarraa bahuun jaarsi koo na baasuu, abbaan koo na baasuu ufii uf baasuu dogongora ta’uu uf beeke ammoo toowbaa kootiif biyyatti deebi’ee toowbaadhee heerumuu fedha warren keenya ka nu baasan kana hoo maaltu isaan irra jira?

Deebisaa:   Eega dogongora ufitti beeytee ka heerumtu taatee Rabbiin toowbaa teellee sirraa haa qeebalu keeyruma dalagde. Ammoo warra keessan kan gaafa duraa waan kanarratti si gargaare wanni isaan irratti jiru Yaa Rabbi waan dogongoraan dalagne dhiifama nuuf godhi jedhanii Rabbii isaanii qofa araarama kadhachuudha malee kaffaaraan woyiituu isaan irra hin jirtu.

Dr.Liwaa’ulislaam
395 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 04:27
ओपन / कमेंट
2023-01-03 07:27:02 231: Qabrii akkamitti salaamatna?

Gaafii:  Namni kun hoggaa qabrii bira dhaqe warra qabrii keessa jiran irratti salaammataa; namni nama keessaa qabu nama san maqaa ni dhaha moo akkamii?

Deebisaa:   Akka Nabiin keenya lafa nuuf kaayetti, qabrii bira hoggaa dhaqan yoo dhiira ta’e keessa seenee abbaaf haatillee yoo keessa jiraatan walumatti qabanii salaammatan. Yoo qabrii abbaa kiyyaa jedhee ka dhaqu ta’e silaahuu dhalaan achi dhaquu hin danda’uu nama san bira dhaqee Assalaamu aalyekum tanuma jedha. Ammoo salaata salaatuu yoo fedhe fa’a qabri san bira dhaqee irratti salaatuu ni danda’a waan dhiira ta’een. Ammoo dhalaan osoo makiinaan deeman yookaa miilaan deeman qabrii sani cinaa yoo dhufan karaatu irra baasee rakkoon takkallee hin jirtuu garuu nama achi keessa jiru sani maqaa dhahuun hin barbaachisu.

Dr.Liwaa’ulislaam
355 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, edited  04:27
ओपन / कमेंट
2023-01-03 07:26:46 230: Dhiiraa fi dhalaan eega Zinaa walirratti dalaganii booda wal fuudhuun ni tahaa?

Gaafii:  Gurbaan tokkoof intalti takka sagaagalummaa yoo walitti hojjattan fuuni jara lamaanii kun danda’amaa?

Deebisaa:   Zinaan dilii gurgurddoo Rabbiin qur’aana keessatti dubbate keessaa takka. Diliin gurguddoon Rabbiin qur’aana keessatti dubbate ta duraa shirki, lammeessaan lubbuu namaa baasuu, sadeessaan zina. Shirkii dubbatee lubbuu namaa baasuu dubbatee, zinaa dubbatee namoonni addunyaa tanarratti dilii akkanaa tana hojjatan, ka addunyaa tanarra osoo jiranuu karaa Rabbii deebi’anii osoo hin toowabatin azaaba isaan xiqqeessu qunnamuuf jiraatan jedhe Rabbii SW.

Ammoo namni osoo addunyaa irra jiruu waan gurguddaa sadeen akkanaa tanarraa toowabate, achi boodaan dalagaa gaggaarii ka hojjate badii isaanii sanillee Rabbiin toltutti jijjiiraaf yoo qulqullummaan toowabatanii waan sanirraa fagaatan jechu. Tanaaf jecha hukmiin nama zinaa walitti godhee yoo dowlaan islaamaa jiraatte dardaraaf dubra ta’uu cafaqu, yoo nama fuudhe ta’an ajjeesu. Waan hukmiin akkasii addunyaa irra hin jirreef jecha namni tokko uf sattaree waan kanarraa toowbaa qulqulluu eega toowbataniin boodatti Rabbiin isaaniif araaramaadha. Yoo waan kana osoo hin toowabatiniin dura warra wajjiin jiru ta’an addaan bahuu haga baatii sadii addaan fagaachuu eega toowbataniin boodatti Rabbiin toowbaa irraa qeebalaadha nikaha wal godhatanii karaa hukmii shariyaatiin walfuudhuun ni danda’ama. Zinaan namarraa argamuun maasiyaa gurguddoodha malee nama hin kafarsiiftu. Namni akkasitti irraa argamte fuudhuun hin gahu jechuun osoo hin toowbanne jechu.

Dr.Liwaa’ulislaam
386 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 04:26
ओपन / कमेंट
2023-01-03 07:26:37 229: Dubartiin heeydii irraa eega xahaarattee booda bishaan booruu yoo argite, salaata ni dhoowwaa?

Gaafii:  Intala dhalaa takka yeroo heeydiin itti dhuftee xahaaratte duuba xahaaraa boodaan bishaan yookaa dhiiga booruu takkatu itti dhufaa saniif jecha salaata ni dhiiftii.

Deebisaa:   Eega xahaaratteen boodatti yoo dhiigni heeydii itti dhufe lammeessaa salaata ni dhaabdi, ammoo booruuf jecha akkuma sahaabiyyaanni zamana Nabii Rabbi keessatti jedhan eega xahaarannee booda dhiiga tortoraan yoo nutti dhufe heeyditti hin lakkoofnuu jedhan. Kanaafuu eega xahaarattee booda booruuf wasakni sitti dhufu wuduu’a balleessa malee heeydii hin jedhamu. Salaata salaatuu, soomana soommanuu, jaarsa keetitti ida’amuudhaafis mirga guutuu qabda sanii jettee salaata kee hin dhiisin.

Dr.Liwaa’ulislaam
441 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 04:26
ओपन / कमेंट
2022-12-29 06:50:27 228: Intala takka warri guddifate Nikaha godhuufii ni dandahuu?

Gaafii:  Intala dhalaa takka ta namni guddifate abbama fedhe haa ta’uu garuu abbaan hin jiru, obboleeyyan wajjiin dhalatan osoo jiranuu warri guddifate sun akka ilmoo isaaniitti laalanii yoo ka nikaha isii godhan taate nikaahaan isaanii fayyaa ni ta’aa?

Deebisaa:   Rabbiin dhalaa hoggaa kennaa nuun jedhu Rabbiin ka quba qabu waliyyii amrii ka jedhamu, warreen isii nikaha godhuudhaaf mirga qabu san qofa. Abbaa, nama abbaan itti dhaammate, akaakoo karaa abbaa, obboleeyyan, adeera. Kanaa asitti intala takka namni biraa guddifatuudhaaf akka ilmootti hin laalamtu, guddisni isaanii waan kophooti, hukmiin shari’aa waan kophooti, hoggaa bikka nikaaha tana geesse warra isaanii barbaaduu qabdi. Jarreen akkanaa dhalaa takka nyaachisanii obaasanii daara baasuu jecha nikaha isii yoo godhan nikahaan isii sun baaxil. Bakka kana namni cufti uf beekuun keessaahuu dhalaan beekuun dirqama gudda.

Dr.Liwaa’ulislaam
784 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:50
ओपन / कमेंट
2022-12-29 06:50:05 227:
688 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:50
ओपन / कमेंट
2022-12-29 06:48:13 226: Soomana iddoo jireenyyaatiin alatti soommanuun ni tahaa?

Gaafii:  Soommanni natti seenee zihaaraaf bakka biraa jiraa bakka duraa sanitti deebi’ee soommana kiyya guuttadha moo akkamiin godha?

Deebisaa:   Keeyrii Rabbii bakka itti hojjataniif bakka itti hin hojjanne hin qabdu. Soomana duraan nama biratti soomantes achitti ka soomantuuf Rabbii tokkicha, bakka biraa ta dhayxee itti soommantus Rabbii tokkichaaf. Wanni bakka duraa sanitti deebi’aa, takkaahuu soommana bakkuma duraa sanitti guuttataniin sammuu keessa yoo si jiraatte, namni akkana siin jedhu yoo jiraate sun wallaala.

Dr.Liwaa’ulislaam
644 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:48
ओपन / कमेंट
2022-12-29 06:47:59 225:
604 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:47
ओपन / कमेंट