Get Mystery Box with random crypto!

Fataawaa NuuralHudaa

टेलीग्राम चैनल का लोगो nuralhudaahukm — Fataawaa NuuralHudaa F
टेलीग्राम चैनल का लोगो nuralhudaahukm — Fataawaa NuuralHudaa
चैनल का पता: @nuralhudaahukm
श्रेणियाँ: ब्लॉग
भाषा: हिंदी
ग्राहकों: 18.01K
चैनल से विवरण

■Fatwaalee website Nuuralhudaa irratti kennaman, Haala mijataa ta'een As gubbatti isiniif qopheessinee jirra, channala Telegrama kana irratti argattu.

Ratings & Reviews

2.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

1


नवीनतम संदेश 3

2022-12-26 06:39:20 220: Adeerri Nikaha namaaf hidhuu danda'aa?

Gaaffii: Eeysumni kiyya haadha tiyyaan “ati bar nikaahaan kee guutuu mitii, gabbarallee hin kenninee” haadha tiyyaan akkana jedha. Haadha tiyya tana adeerri isii yoo isii kenne yoo nikaha hidhe akkam?

Nikaahan akka hukmii shari’aati akka fedhinnaa keenyaatii miti. Wanni abaluun tun nikahaa hin qabdu jedhama yoo isiin hukmii shari’aattii abbaan intalaa, inni yoo hin jiraanne akaakoon, akaakoon yoo hin jiraanne ilmi isii, yoo ilma hin qabaanne obboleessa yoo jarreen kun nikaha godhe wanni nikaha isii balleessu maali, nikaahan isii numa jira. Yoo ammoo akkanumatti intala dhiira jala deemtee wajjiin galtuun nikaha hin qabdu yoo jedhan suni dhuga.

Ammoo ta gabbaraa, gabbarri hukmii shari’aa keessa hin jiru. Kun aadaa badduu namni waliin dadhabsiisee waliin kuffise hagana fidaa waan kana godhaa wanni jedhaman hukmii shari’aa keessa hin jirtu. Wanni hukmiin shari’aa quba qabdu maarii shari’aati. Warren gabbara jala deeman kunniin haqa ilmoo isaanii quba hin qaban. Wanni isaan yaachisu waan aadaa malee mirgi dhalaadhaa bakka tana keessatti wanni maahriidhaa maqaa hin dhawamtu. Kanaaf jecha haati tee nikaha numa qabdi akka shari’aan jedhu kanatti yoo nikaha godhamte.

Ammoo adeerri isiidha isii heerumsiisuu ka danda’u yoo abbaan isii hin jiraanne, yoo obboleessi hin jiraanne, yoo ilmoo hin qabaanne, adeerri kennuu numa danda’a. Osoo jarri kun cuftilleen abbaalleen, obboleessi, ilmoolleen jiraatee, yoo abbaan jiraatee abbaan jara kana wakkalate nikaahan sahiiha. Ilmoolleen obboleessi isiillee yoo abbaan intalaa dhabame malee waan kana keessa galuu mirga hin qaban.

Dr.Liwaa’ulislaam
931 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:39
ओपन / कमेंट
2022-12-26 06:39:13 219: Bishaan dhaliinsa dura dubartii irraa bahuu Salaataa fi Soomana ni dhoorkaa?

Gaafii:  Osoo isiin hin dhalleen duratti bishaan dhalaa irraa bahu salaata ni dhoorkaa takkaa soommana ni dhoorkaa, salaata balleessaa?

Deebisaa:   Intala dhalaa hoggaa dhaliinsaa dhihaattee bishaan isii irraa bahu xahaaraa, garuu wudu’a ni balleessa saniif jecha salaata hin dhiiftuu soommanallee hin dhiiftu.

Dr.Liwaa’ulislaam
752 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:39
ओपन / कमेंट
2022-12-26 06:39:03 218: Salaata yeroo xumurru akkamitti salaamatna?

Gaafii:  Namni tokko hoggaa salaata fixatu imaama boodaan hoggaa jiru gariin namaa imaamaan wajji salaammataa akkaataan itti salaammatan akkam?

Deebisaa:   Namni imaamatti hidhatee jiru akkuma nabiin keenya ﷺ nu ajajetti jala deemuu qaba jechu. Hoggaa imaamni Allah Akbar jedhe Allaah Akbar jenna isa boodaan, hoggaa inni ruku’a godhe isa boodaan rukuu’a goona akkasitti jala deemna.

Akkuma sani yeroo inni salaammatus haga mirga salaammatee bitaa salaammatuutti cal jennee taa’uu qabna. Namni tokko tokko yeroo imaamni salaammatu warri dafee dura salaammatu kun wasanaa bahuudha akkanaa miti imaamatti hin hidhanne jechu inni. Kanaafuu yoo salaata kiyya Rabbiin narraa haa qeebaluu ka barbaaddu taate, adabni imaama jala deemuu wanni ati dalagdu cuftinuu imaama boodaan ta’uudha.

Dr.Liwaa’ulislaam
783 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:39
ओपन / कमेंट
2022-12-26 06:38:56 217: Dhalaan hoggaa Salaattu bifa akkamiin salaatti?

Gaafii:  Dhalaan hoggaa Salaattu bifa akkamiin salaatti?

Deebisaa:   Salaanni dhiiraaf dhalattis akkuma tokko yoo ammoo ka wal salaachisan ta’an salaanni dhalaadhaa imaamni isaanii walakkaa dhaabbata. Xiqqisho taakkuu takka keessaa oljetti malee walakkaa dhaabbatti. Yoo dhaabata irraa ka gaafattu taate akkuma dhiirti dhaabbatutti dhaabbatti, miilallee akki walitti dhiheessitu akkuma dhiiraati.

Dhiirtillee taakkuu takkaa achi miila adda banuun hin barbaachisu, dubartiin sanumarraahuu walitti dhiheessuu dandeessi. Hidhatiinsaaf ruku’aa, sujuudaaf waa cufatuu akkuma dhiiraati. Garuu wanni guddoon irra jiru huccuun dhiiraaf dhalaadhaa waldhabdi isiin hamma miila isiitti hagooggidha qabaachuudha qabdi

Dr.Liwaa’ulislaam
895 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 03:38
ओपन / कमेंट
2022-12-21 05:58:09 216: Ilmi dhiiraa haadhaa fi abbaan isaa osoo hin beekin Nikaha hidhachuun ni tahaa?

Gaafii:  Namni tokko lafaa ka’ee yoo intala takka fuudhe haadhaaf abbaan isaa quba hin qabanii nikahaan isaa sun akkam?

Deebisaa:   Yaa gabricha Rabbii ati ilma dhiiraati, intala heerumtutu waliyyii barbaada gurbaan fuudhu waliyyii hin barbaadu, Mataa ufiitii intala takka kadhatee fuudhuu danda’a. Ammoo haqa walii godhuudhaaf wal gammachiisuudhaaf, rahiima manxanfachuuf haadhaa abbaa kee dhoysuun teetii miti yoo duraanillee itti hin himin dhaqii isaanillee ufirraa gammachiisi.

Maaliif jennaan haadhaaf abbaan kun haguma intala takka ati isaan irraan fuutu warri intalaallee gurbaan kun nama qabatti si beekanii borullee yoo sokkite warra keessan bira dhayxi, nama itti himattullee ni qabdi jechu. Kanaaf jecha hanga dandeessutti haadhaa abbaa kankee tottoowadhu isaanillee gammachiisi. Ammoo osoo itti hin himin fuudhuun kee nikaha kee hin balleessu.

Dr.Liwaa’ulislaam
1.2K views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 02:58
ओपन / कमेंट
2022-12-21 05:57:57 215: Heeydiin Nikaha hidhachuu ni dhoorkitii?

Gaafii:  Intalti dhalaa takka yeroo nikaha godhan yoo heeydii qabaatte heeydiin nikaha hidhamuu ni dhoorkaa?

Deebisaa:   Heeydiin hiikkas hin dhoorkitu, hiiikkaan ni argamti akkuma sani nikaha hidhachuulleen isii heeydii qabduu waa takkallee rakkoon hin jiru. Akkuma sani aruuza isillee galchuun hanga isiin xahaarattutti wajjumaan hin rafne malee aruuzallee isii galchuun waa takkallee rakkoon hin jiru.

Dr.Liwaa’ulislaam
1.1K views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 02:57
ओपन / कमेंट
2022-12-21 05:57:45 214: : Jaartiin tiyya takka mana keessa ufumaa baatee yoo dhabamte intala tanaaf ana badiin maaltu narra jira?
 
Deebisaa:   Jaartiin tee nikaha kee qabdi waan manaa baase, rakkina manaa baase anatu rakkina irra fide moo badiif baatee jala deemtee gaafachuun dirqama keeti. Yoo wanni ati isii goote aariif manarraa isii baaftes fayyifatteee manatti deebisuun keeti.

Takkaahuu warra keessaniin walbiratti dhiiftee warra keessaniin yoo waldhibanii baates rakkoo isii tana beeytee bakka isiif godhuun dirqama keeti. Yoo isiin ka bultii tee hin feene taatee ka manarraa baatu taate osoo beeytu yoo itti dhiifte badiin alatti dalagdu badii irratti situ gargaareefii badii irratti usuun kee badii ufirratti murtii godhuudha diliin sillee si hin hanqattu intala sani takkaa manatti deebisuu takkaa hiiktee qulqulleessuu waa lamaan irraa filadhu.
 
Dr.Liwaa’ulislaam
986 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 02:57
ओपन / कमेंट
2022-12-21 05:57:35 213: Manaamaan yoo maniyyiin namarraa bahe soomanni ni badaa?

Gaafii:  Namni tokko yoo manaama dhiirti dhalatti eda’amtee dhalaan dhiiratti ida’amte soommanni badee?
 
Deebisaa:   Manamaan dhalaaf dhiirti walitti ida’amuun maniyyiin namarraa bahuun waa takkallee soommanatti hidhaa hin qabdu. Kun waan ati ufirraa fiddee miti waan Rabbiin siin qananiise jechu. Tanaaf jecha saniif jettee soommana kee hin furin huma takkallee rakkoon sirratti hin jirtu.
 
Dr.Liwaa’ulislaam
929 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 02:57
ओपन / कमेंट
2022-12-21 05:57:27 212: Salaata Witrii booda qunuuta/du'aa'ii kadhachuun dirqamaa?

Gaafii:  Salaata witrii erga salaatee booda du’aa’ii kadhachun waajibaa? Zikriin halkanii guyyaa keessatti qara’an tuni yeroo adda addaa qabdii?

Deebisaa:   Salaata witrii boodaan qunuuta godhuun waajiballee mitii dirqamallee miti, sunnaallee miti walitti dhaabanii witrii godhuun. Halkan cufa godhaa jechuun hin jiru. Kan namni walitti aansanii godhan kun ajaja Nabii keenyaatii miti ﷺ.

Witrii eega salaatan booda du’aa’ii godhuun kun nama waajiba jedhee yaadutu jira. Tanaaf jechaa salaanni kee dhibbarraa dhibbatti guutu yoo du’aa’ii dhiiftes. Zikriin halknumaaf guyyaa, ta ganama qar’aniifii ta halkanii kopha. Ammoo Rabbii kee yeroo cufa zakkaruun hulaan siif bana, halakanii guyyaa keessatti, nyaattuu, dhugduu, teessu, deemtuu, raftuu waqtii cufaa hulaan zikriidhaa cuftinuu siif bana.

Dr.Liwaa’ulislaam
921 views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 02:57
ओपन / कमेंट
2022-12-21 05:57:18 211: Amaanaa namaa amaanaa tahuu osoo hin himiniif yoo abbaaf galche ni tahaa?

Gaafii:  Namni amaanaa na bira kaayatee eega biyyaa deemee waan san yaadadhee obboleetti tiyya guddoodhaan waan san narraa kenni jedheenii akkasumatti deemtee amaanaa san narraa kennite. Garuu hoggaa kennitu wanni waan kana hin jenneeniin wanni sun narraa kufte moo hin kufne?

Deebisaa:   Amaanaaf sadaqaan adda, nama tokkoon sadaqaa jettee takkaahuu kaffaaraa jettee huma ta’ee haa ta’uu nama tokkoon waan kana narraa bakka dhaabadhuu godhi yoo jetteen niyyaa teetitu laalamaa wanni kun akkana jedhanii maqaa himuun hin barbaachisu.

Ammoo deeyniif amaanaan nama saniin wanni kun waan keeti, wanni kun deeynii teeti jedhanii itti himuun barbaachisa. Tanaafuu intala bakka buufatte saniin horiin siif kenne sun ka ebalu biraa qabdu sanii amaanaa keetii jedhiitii itti himi jedhiin. Akkaasitti uf qulqulleessi.

Dr.Liwaa’ulislaam
1.0K views𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐢𝐛𝐞𝐞𝐟 𝐝𝐞𝐞𝐛𝐢𝐬𝐚𝐚 𝐚𝐫𝐠𝐚𝐭𝐭𝐞𝐞?, 02:57
ओपन / कमेंट