Get Mystery Box with random crypto!

177: Xabala dhiqachuun akkami? Gaafii: Nama firaatiin wajjiin | Fataawaa NuuralHudaa

177: Xabala dhiqachuun akkami?

Gaafii: Nama firaatiin wajjiin bakka Xabalaa dhaqee bataskaana seenee bishaan nutti naqanii, nuti garuu xabaluma sani dhiqachuu dhaqne malee waan kaniisaatiif waan qaddasan sanirraa haajaa hin qabnuu
 
Deebisaa: Humaa bishaan sitti facaasani kijibaa waa takkallee humaa si hin godhu. Islaamummaa irraa si hin baasuu akkasumas dilii sitti hin ta’u. Wanni isaan qaddasaniif wanni isaan kijibaan sitti naqanis humaa si hin godhu inshaallaah.

Sheikh Alii Jimmaa