Get Mystery Box with random crypto!

183: Namni kaafiraa/dilii qabu tokko Ramadaan keessa yoo du'e | Fataawaa NuuralHudaa

183: Namni kaafiraa/dilii qabu tokko Ramadaan keessa yoo du'e maal ta'a?

Gaafii: Ramadaan keessa namni kaafiraa tokko yoo ka du'u taate, takkii namni dilii qabu tokko yoo ka du'u taate eeysa deemaa?
 
Deebisaa: Bakkuma warri jahannamaa deeman sani deema. Kaafirri kufrii irratti du’e akkasuma namni dilii gurguddoon du’elleen yoo Rabbi isaa hin araaramin kunillee garuma ibiddaa deema. Wanni inni jechuu barbaade akka natti fakkaatetti Ramadaana keessa ibiddi jahannami cufaadhaa namni kun eeysa dhaqaa? Bakkuma dhaquu hin qabu jechuuf deema obboleessi keenya.

Warra kufriitiif ibiddi cufamee qulfiin itti ejjataa jira jechuu miti. Kufriin bakkuma ufii duri dhayxu sani dhayxi. Ulamaan islaama bakka afurii shanitti gaafii tanarraa walgaafatanii, ibiddi kun zaahiruma hulaan isaa cufame jechu moo silaafuu qur’aana keessatti hin dubatamnee hadiisuma keessatti rasuulli dubbatanii. Namni gartaanii dhugumaan Ramadaan soome ramadaan irraa dalagate irraa faayideeffate jannatuma seenaa jechuudha.

Ka ammoo ramadaan irraa hin faayideeffatin ka ramadaana hin soomin silaafuu nama kuffaaraatii suni, sunillee ibidduma ufii seena karaan jarri seenuun hin cufamne warra ibiddaatiif warra maasiyaatiif hin cufamne ibiddi. Warruma muminaa ka Rabbi sodaatu saniif ibiddi irraa cufame jechuudha. Maasiyaa isaa Rabbi ramadaanaan dhiisaaf toowbaa isaa Rabbi irraa qeebalaa kana ka ulamaan islaamaa baldhisanii irraa dubbatan.

Sheikh Alii Jimmaa