"ടെക്‌ മലയാളം" Telegram Channel

"ടെക്‌ മലയാളം" Telegram Channel

Channel address: @Tech_Malayalam
Categories: Technologies
Language: Hindi
Country: India
Number Of Subscribers: 552 (Update date: 2021-02-19)
Description from channel

👉ടെക് വാർത്തകൾ

👉ടെക് ടിപ്സ്

👉 ആപ്പ്സ്

👉ഗ്യാഡ്ജറ്റ് റിവ്യൂസ്

എല്ലാം കാണാൻ യുടൂബ് കയറേണ്ട ഇനി "Instant View" ആയി എല്ലാം വായിക്കാം

@Tech_Malayalam

Channel by @TrollTechGroup

Transitions to the channel: 0 ( 1 )